Privacybeleid

Privacy-policy Groenings Koor

Dit is de privacy policy van het Groenings Koor, statutair genaamd Gemengde Zangvereniging Groeningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40216134 (hierna: Groenings Koor). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens het Groenings Koor van u heeft en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Deze privacy policy wordt gepubliceerd op de website www.groeningskoor.nl.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 1.1 Wanneer u zich aanmeldt bij het Groenings Koor vult u een aantal persoonsgegevens van u in op het aanmeldingsformulier te verkrijgen bij de secretaris.
1.2 Het Groenings Koor verzamelt op deze wijze de volgende persoonsgegevens: ◦ Naam; ◦ Adres; ◦ E-mailadres; ◦ Telefoonnummer; ◦ Geboortedatum; ◦ IBAN bankrekeningnummer.

1.3 Het Groenings Koor gebruikt deze gegevens (mogelijk) om: ◦ Het lidmaatschap te effectueren; ◦ De leden te informeren over repetities en over de Algemene Ledenvergadering; ◦ Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen te versturen; ◦ Contributie te innen; ◦ Contact met u op te nemen of te onderhouden.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met het Groenings Koor via de secretaris voor: ◦ meer informatie over de wijze waarop het Groenings Koor persoonsgegevens verwerkt; ◦ vragen naar aanleiding van deze privacy policy; ◦ inzage in de persoonsgegevens die het Groenings Koor met betrekking tot u verwerkt; ◦ bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door het Groenings Koor.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Het Groenings Koor zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Het Groenings Koor zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

4. DERDEN

Het Groenings Koor zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of het Groenings Koor daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
6. MELDING AAN BETROKKENE U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken op de website www.groeningskoor.nl.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018.